دما : 20 C   رطوبت : 32 %
حداکثر : 21 c   حداقل : 7 c