دما : 22 C   رطوبت : 33 %
حداکثر : 22 c   حداقل : 2 c