دما : 14 C   رطوبت : 27 %
حداکثر : 14 c   حداقل : -1 c