دما : 9 C   رطوبت : 27 %
حداکثر : 9 c   حداقل : -11 c