دما : 35 C   رطوبت : 12 %
حداکثر : 36 c   حداقل : 13 c